CAPACITAR Rwanda

"TWIVURE TUVURE N'ISI"

1.Mu burezi bugamije imibereho myiza y'abaturage

badahuje imico

 

Igihe: umwaka umwe w'amahugurwa ugizwe n'ibihembwe bitatu.

 

Incamake: Aya mahugurwa yibanda kubakora mu nzego z'ibanze, abavuzi b’umwuga, mu bigo by'uburezi, inzego za  leta, abafashamyumvire, abakorerabushake.

 

INTEGO Y'IYI MYITOZO:

 

 • Kwagura ubumenyi mu rundi rwego mu myitozo ya CAPACITAR nka:(Tai Chi, meditation, breath work, fingerholds to manage emotions, Emotional Freedom Technique, visualization, energy exercises, active listening, acupressure protocols, polarity, simple massage.).

 

 • Kumva no gushyira hamwe imyumvire n’ubushakashatsi bigize capacitar icyo aricyo: imbaraga n’ubumenyi bushyashya, mu mico itandukanye, iterambere mu buyobozi, uburyo bwo gukiza hifashishijwe imyigishirize y’abantu benshi mu muryangomugari wabafite ikerekezo kimwe,  agaciro, gufashanya mu rugenndo rwo gukira

 

Abigisha: MUKANYONGA Henriette, GASIBIREGE Antoinette.

 

ibikoresho by'ifashishwa: Igitabo cya CAPACITAR “Kugira ubuzima busendereye: gukira ihungabana”.

 

 

2.Kwikiza no gukiza isi

 

Igihe: Ubusanzwe hakoreshwa ibihembwe bitatu cyangwa bine gusa bishobora guhinduka bitewe n'istinda

 

Incamake: iyi ni inyigisho yimbitse ku bakozi babigizumwuga no ku bantu bahuye n'ihungabana n’umuhangayiko, nabita ku barwayi bo mumutwe. Iyi nyigisho yunganira kandi ikanafasha umuryangomugari, mu mico itandukanye no muri gahunda zabafashamyumvire.

 

 

3.Isanamitima kw'ihungabana ndetse no guhindura

imyumvire m'ubuzima buganisha mu byiza

 

Igihe: Ubusanzwe hakoreshwa ibihembwe bitatu cyangwa bine gusa bishobora guhinduka bitewe n'istinda

 

Incamake: iyi ni inyigisho yimbitse ku bakozi babigizumwuga no ku bantu bahuye n'ihungabana n’umuhangayiko, nabita ku barwayi bo mumutwe. Iyi nyigisho yunganira kandi ikanafasha umuryangomugari, mu mico itandukanye no muri gahunda zabafashamyumvire.

 

INTEGO Y'IYI MYITOZO:

 

 • Kumva uburyo ihungabana rigira ingaruka ku mubiri, ubwonko no ku marangamutima.
 • Kugira ubumenyi bwimbitse mu myitozo ya CAPACITAR m'uguhangana cyangwa mu kugabanya ingaruka z’ihungabana, umuhangayiko, ihungabana rikomeye n'umunaniro biterwa n’akazi umuntu akora.
 • kureba uburyo capacitar yakoreshwa mu mavuriro mu buryo bw'umwuga bwaguye

 

Abigisha: MUKANYONGA Henriette, GASIBIREGE Antoinette.

 

Ibikoresho by'ifashishwa:Igitabo cya CAPACITAR “Kugira ubuzima busendereye: gukira ihungabana”.

 

 

4.Ubuyobozi, amajyambere y' imiryango ndetse

n'amatsinda agamije  iterambere

 

Igihe: igihe kigira uko kingana bitewe n'uburyo dukurikirana itsinda hamwe n'umuterankunga w'iryo tsinda.

 

incamake: imyitozo y'iterambere kw'itsinda n'imikoranire y'umwihariko ku bakozi mu mastinda.  amahugurwa yo kwigisha  umuryango mugari cyangwa gutanga ubumenyi kuri Capacitar igira ingaruka ku mubiri,  kuri roho n’ubwenge.

 

INTEGO Y'IYI MYITOZO:

 

 • Kubona no kumva agaciro k'imiyoborere itandukanye, uburyo n’imyitwarire.
 • kumva imyandiko, iterambere, kuyobora, no gukorera kuri gahunda
 • kumva neza uhereye mu mizi iterambere ry'abo uyoboye: bije, imbanzirizamushinga, uburyo bwo gutegura  n'uburambe
 • kumva imyandiko, kwitoza gukemura amakimbirane, kubabarira n'ubwiyunge
 • kongerera ubushobozi itsinda m'ubwumvikane hagati y’abagize itsinda.
 • kwiga imyitozo ya capacitar, n’uburyo wayikoresha wongera ubumenyi bwo kuyobora no kuyumvisha itsinda.

 

 

Abigisha: MUKANYONGA Henriette na GASIBIREGE Antoinette.

 

Ibikoresho by'ifashishwa:Igitabo cya CAPACITAR “Kugira ubuzima busendereye: gukira ihungabana”.

 

 

 

5.kwita ku miryango ifasha abarwayi ba kanseri n'aba

bana n'ubwandu bw'agakoko gatera SIDA

 

Igihe: Ubusanzwe hakoreshwa ibihembwe bitatu cyangwa bine gusa bishobora guhinduka bitewe n'istinda.

 

Incamake:

 • HIV/AIDS ni ikigeragezo k’umuryango uhura nacyo mu buryo bwo kubaho neza no gupfa, n’uburyo twitanaho umwe ku wundi. Ese dushoboye kwiga kubaho mu buryo butandukanye bw’imibereho harimo n’urupfu?
 • Cyangwa kubera akato no kutamenya SIDA, hamwe no kutagira ubushobozi bwo gufata imiti no kutitabwaho kuri benshi, ese tubaho duhakana no mu gahinda gakabije nka bazira icyo cyorezo? Mu gihe abahanga bagihangayikishijwe no gushaka umuti wayo ndetse no gukora imiti igabanya ingaruka za SIDA, ni ngombwa kumenya uburyo bwo kubaho neza.

 

 

INTEGO Y'IYI MYITOZO:

 

 • kureba uburyo capacitar yakoreshwa mu mavuriro mu buryo bw'umwuga bwaguye
 • Kumva uburyo bw’ihungabana  harimo ihungabana ry'umuhangayiko, m'uburyo bihungabanya umubiri, ubwonko n’amarangamutima.
 • Kubaho umeze neza mu bundi buryo bw’imibereho butandukanye nubwo kwivuza indwara.
 • kumenya uburyo wahangana n'umunaniro ku bavuzi ubwabo bifashishije imyitozo ya capacitar.
 • Kumenya igihe n’uburyo wasangiza imyitozo ya capacitar hamwe naba bagana cyangwa umuryango
 • kongera ubudahangarwa no kubafasha mukugira imbaraga mu gikorwa cyo kwivura.
 • Ibimenyetso by’iyandura rya HIV harimo uburibwe bw’umutwe, kubabara mu mubiri, kuribwa mu nda ,impiswi, kudasinzira, amaganya, umunaniro, ibyo byose wakwifashisha imyitozo y’imbaraga nka: Tai Chi, Pal Dan Gum, acupressure, hamwe na breathwork.

 

 

 

Abigisha: MUKANYONGA Henriette na GASIBIREGE Antoinette.

 

Ibikoresho by'ifashishwa:Igitabo cya CAPACITAR “Kugira ubuzima busendereye: gukira ihungabana”.

 

 

 

6.CAPACITAR ku bana n'abarezi

 

Igihe: igihe cyaterwa n'ubufatanye tugirana n'umuterankunga.

 

Incamake: Iyi gahunda igamije gufasha imyigire y’umwana hifashishijwe imyitozo

                   ya capacitar byongera ubuzima n’imibereho myiza mu mashuri, mu miryango,

                   mu barimu, ababyeyi, abayobozi na bakozi bayikoresha.

 

INTEGO Y'IYI MYITOZO:

 

 • Gufasha imyigire y’umwana n’imyitozo ya capacitar byongera ubuzima n’imibereho myiza ye: Tai Chi, meditation, fingerholds mu kuyobora amarangamutima , Pal Dan Gum n’izindi nyinshi.
 • Kongera ubumenyi bw’umwana  unakangura ubwenge n'ubushishozi bw'umubiri, ubwenge na roho.
 • Gukura bikwiye m'ubuzima bwe, m'umuryango no mu bandi muri kamere ye
 • Kwikiza m'uburyo bw'umubiri, ibimenyetso by'amarangamutima n'ihungabana ry'umuhangayiko.
 • Guhindura uwo ariwe wese, itsinda cyangwa abo abana nabo kuba intangarugero.

 

 

 

Abigisha: MUKANYONGA Henriette na GASIBIREGE Antoinette.

 

Ibikoresho by'ifashishwa:Igitabo cy'abana "CAPACITA Y'ABATO"

 

 

 

7.Gutanga amahugurwa n' umwiherero

 

Igihe: amahugurwa cyangwa kwitabwaho by'umunsi umwe cyangwa iminsi irenze umwe.

 

Incamake: Capacitar  itanga amahugurwa, imyiherero, igatanga n'ibisobanuro kubaterankunga,

                     kubigo, ku mashyirahamwe, ku bakozi, bishobora kubera mu nama, mu bikorwa by'ihuriro,

                     mu nsengero, mu mavuriro, no mu bitaramo.

 

INTEGO Y'IYI MYITOZO:

 

 • Guhinduka mu buryo bw'ibyo utunganya
 • kugira inararibonye n'indangagaciro hamwe no kumenya kumvikana n'abandi
 • gukiza umuhangayiko mu byerekeranye n'ibibazo biba mu bakozi
 • kugira cyangwa kwiyumvamo umwuka wo gukiza ndetse no kongera guhindura umuntu uko yari ameze cyangwa itsinda.
 • gutanga ibisobanuro kubibazo bisanzwe byerekeranye n'akazi
 • kongera inkunga z'amafaranga n'inshuti m'umuryango

 

 

Abigisha: MUKANYONGA Henriette na GASIBIREGE Antoinette.

 

Ibikoresho by'ifashishwa:Igitabo cya CAPACITAR “Kugira ubuzima busendereye: gukira ihungabana”.